sa'lahmade

ล้านนาคอลเลกชัน

“ล้านนา” คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของไทย และการยึดครองอาณาจักรต่างๆ จากการสงคราม ความเป็นล้านนาจึงไม่ได้มีเพียงคนท้องถิ่นภาคเหนือเท่านั้น แต่เสมือนการหลั่งไหล มารวมตัวกัน ของผู้คนจากหลากหลายดินแดน ไม่ว่าจะเป็น มณฑลยูนนาน สิบสองปันนา พม่า มอญ ทั้งยังเสมือนการหล่อหลอมรวมอาณาจักรอื่นๆ ไว้ด้วยกัน อาทิ โยนกเชียงแสน หริภุญชัย เขลางค์นคร เป็นต้น เกิดการแลกเปลี่ยนการค้า และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สั่งสมกลายเป็นองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในแบบฉบับล้านนา ทั้งยังส่งผลก่อให้เกิดงานหัตถศิลป์หลากหลาย

คอลเลกชันทั้งหมด

“ล้านนา” คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือของไทย และการยึดครองอาณาจักรต่างๆ จากการสงคราม ความเป็นล้านนาจึงไม่ได้มีเพียงคนท้องถิ่นภาคเหนือเท่านั้น แต่เสมือนการหลั่งไหล มารวมตัวกัน ของผู้คนจากหลากหลายดินแดน ไม่ว่าจะเป็น มณฑลยูนนาน สิบสองปันนา พม่า มอญ ทั้งยังเสมือนการหล่อหลอมรวมอาณาจักรอื่นๆ ไว้ด้วยกัน อาทิ โยนกเชียงแสน หริภุญชัย เขลางค์นคร เป็นต้น เกิดการแลกเปลี่ยนการค้า และศิลปวัฒนธรรมต่างๆ สั่งสมกลายเป็นองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในแบบฉบับล้านนา ทั้งยังส่งผลก่อให้เกิดงานหัตถศิลป์หลากหลาย
ด้วยปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และแก่นแท้ของตนเองมากยิ่งขึ้น รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 ภายใต้แนวคิด ‘New Local’
ธรรมชาติที่ผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลได้มอบสิ่งสวยงามและแรงบันดาลใจให้เราเสมอ จากรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสและอารมณ์ แปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอิทธิพล ส่งผลกระทบถึงความรู้สึกเราโดยตรง เราได้หยิบเอาสิ่งสวยงามเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการคิด
รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards) เริ่มต้นขึ้นในปี 2555 จากความร่วมมือของเชียงใหม่สร้างสรรค์และคณะกรรมการที่ปรึกษาและตัดสินรางวัลอาสาสมัคร ที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week)