sa'lahmade

ตลาดวโรรส (กาดหลวง)

      ตลาดวโรรส หรือ “กาดหลวง” เป็นตลาดที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริง ด้วยพื้นที่จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่และชนิดสินค้าที่

หลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย งานฝีมือและหัตถกรรม และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ตลาดวโรรส (กาดหลวง)

ที่ตั้ง : ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Facebook : WarorosMarket

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Recommended products