sa'lahmade

Phukasem

     ศิลปินได้แรงบันดาลจากความสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายสิ่งต่างๆจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่ง จากรุ่นสู่รุ่น  ผ่านก้อนดินใหม่ๆ ที่ถูกเผาไปอยู่ในเตาแล้วเตาเล่า  ศิลปินจึงหยิบยืมการเปลี่ยนแปลงทางความงดงามของตัวละครในวรรณคดีไทยล้อไปกับสังคมไทยที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างลงตัว ผ่านเทคนิคเซรามิคที่มีทั้งความสวยงาม และเปราะบาง ในเวลาเดียวกัน

Phukasem

ที่ตั้ง : เลขที่ 239 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Tel : 097-362-9165

Facebook : https://www.facebook.com/phukasem/

Instagram: Phubeng phukasem

Email: [email protected]