sa'lahmade

Author:

ด้วยพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง และความเป็นคนช่างสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ถูกนำมาปะติดปะต่อจนเกิดเป็นจินตนาการเฉพาะหน้าโดยใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เดิมของก้อนหินแต่ละรูปทรง มาเป็นตัวกำหนดงานออกแบบ เปลือกไม้ แมลง ก้อนหิน
ด้วยพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง บวกกับเป็นคนชอบ แสวงหา ชอบการเดินทาง และความเป็นคนช่างสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ถูกนำมาปะติดปะต่อจนเกิดเป็นจินตนาการเฉพาะหน้าโดยใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ของก้อนหินแต่ละรูปทรง มาเป็นตัวกำหนดงานออกแบบ เปลือกไม้ แมลง ก้อนหิน
ด้วยพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและการทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง บวกกับเป็นคนชอบ แสวงหา ชอบการเดินทาง และความเป็นคนช่างสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ถูกนำมาปะติดปะต่อจนเกิดเป็นจินตนาการเฉพาะหน้าโดยใช้ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ของก้อนหินแต่ละรูปทรง มาเป็นตัวกำหนดงานออกแบบ เปลือกไม้ แมลง ก้อนหิน