เชียงใหม่สร้างสรรค์ (Creative Chiang Mai)

 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่สร้างสรรค์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) ชั้น 2 อาคาร A
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร: (+66)  0 5394 8678

อีเมล: [email protected]