สมัครสมาชิก


เว็บไซต์ของเราเปิดรับบริษัทหรือองค์กรสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงนักออกแบบและผู้ผลิตงานหัตถกรรม หากท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ประชาสัมพันธ์การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและหัตถกรรม หรือต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในเว็บไซต์ของเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และรอการติดต่อกลับจากผู้ดูแลเว็บไซต์

    Please take some time to answer this question, please be specific, e.g. explaining 2-3 highlight products or a particular strengths and uniqueness.


    About you and your company including weblink or facebook page.

    (good photos are key for being selected to join the handmade-chiangmai, good photography includes the people, process, techniques, not only the final product in the studio or showroom).