งานหัตถกรรม

เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งความหลากหลาย และความหลากหลายนั้นก็ถูกสะท้อนมาถึงงานหัตถกรรม ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่สูง ชุมชนและหมู่บ้าน หรือบริเวณเมือง งานหัตถกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านั้นล้วนแต่เป็นภาพสะท้อนของธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนวัตถุดิบในท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึ่งงานหัตถกรรมที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ ได้รับการแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามวัตถุดิบหรือลักษณะการใช้งาน

วิดีโอ

สบู่และน้ำมันหอมระเหย

เครื่องโลหะ

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

สิ่งทอ

ผลิตภัณฑ์เซรามิค

งานไม้