สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และเครื่องตกแต่ง

กระบวนการผลิตสิ่งทอสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ พิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ช่างทอผ้าชาวล้านนาจะใช้วัตถุดิบ เช่น ฝ้าย เพื่อผลิตสิ่งของที่ใช้เพื่อการอุปโภคในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ผ้าไหมจะถูกใช้ในโอกาสพิเศษอื่น ๆ เช่น ชุดพิธีการ หรือ ธงที่ใช้ประดับในงานสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

Textiles/Apperals
/Accesories

The ways in which people produce fabric reveal a great deal about their superstitions, religious practices, and relationship with the environment. Few were more connected with their ecosystem than the Mekong people of Lanna. Lanna weavers would use common raw materials such as cotton for everyday items whilst reserving silk supplies for special garments and ceremonial banners

สมาชิกของเรา