Cotton Farm

ด้วยความที่ถูกปลูกฝังความรักในงานฝีมือมาตั้งแต่เด็ก แม้วิถีชีวิตจะต้องไปเดินไปบนเส้นทางอื่นช่วงเวลาหนึ่ง แต่สุดท้ายเราก็ค้นพบตัวเองว่า สิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข มันคือสิ่งที่ปู่ย่าตายายให้ไว้ เราเห็นว่าเสน่ห์ของงานทอผ้า แต่ละที่แต่ละแหล่งผลิตสามารถบ่งบอกจิตวิญญาณของแต่ละที่มาได้อย่างชัดเจน และด้วยความรักในงานอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมเป็นทุนเดิมทำให้เราในวันนี้ชัดเจนว่าการเดินบนเส้นทางของการมุ่งมั่นพัฒนาและอนุรักษ์งานสิ่งทอควบคู่กันไป เป็นงานที่สร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

“ใจหายทุกครั้งที่ได้ยินว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจงานหัตถกรรม สิ่งเหล่านี้จะเลือนหายไปกับกาลเวลา หายไปกับสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป งานอนุรักษ์เป็นงานที่ต้องบ่มเพาะต้นกล้า ซึ่งเราต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้”

Cotton farm

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Cotton Farm

วิธีเดียวที่จะสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของงานทอผ้าในรายละเอียดต่าง ๆ ได้ถ่องแท้ นั่นก็คือการต้องลงไปคลุกคลีหาประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติเอง เมื่อถึงตรงนั้นเราจะเห็นว่าการพัฒนาเส้นใย การที่เราจะพัฒนาเนื้อผ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยได้ นอกจากองค์ความรู้ต่าง ๆ แล้ว ทัศนคติและความร่วมมือจากช่างที่คุ้นชินกับวิถีเดิมๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ

ช่องทางติดต่อ

Cotton Farm
158-162 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร: (+66) 81 884 6484

อีเมล: [email protected]