NSP INNO STORE

NSP INNO STORE แหล่งรวมสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และ Startup ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา บ่มเพาะธุรกิจ โครงการพัฒนาฝีมืองานหัตถกรรมและการ
ประดิษฐ์ด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด และบริการอื่นๆ กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่พร้อมผลักดันสินค้าสู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) พร้อมให้บริการด้านองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจและแนะนำแหล่งทุนที่เหมาะสม พื้นที่สำนักงานและห้องประชุมที่เหมาะกับทุกธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ
พร้อมให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ช่วยเติมเต็มสภาพแวดล้อมแบบ
Innovation Ecosystem อย่างพื้นที่สร้างสรรค์ความคิด The Brick X @NSP พื้นที่ทดสอบการขึ้นรูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printing จาก The Brick Fab
Lab โรงงานต้นแบบการผลิตสินค้า (Pilot Plant) พื้นที่จัดแสดงสินค้า NSP Exhibition Hall พื้นที่ทดสอบตลาด NSP INNO STORE เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ (SMEs) และผู้มีฝันอยากเป็น Startup ด้วยการให้บริการนวัตกรรมอย่างครบวงจร

[ux_products show=”featured”] [ux_product_categories]