UNESCO Creative Cities Network

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Creative Cities Network) ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในปี 2560