sa'lahmade

ดอยตุง

ผลิตภัณฑ์ของดอยตุง จังหวัดเชียงราย เป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างอาชีพ มีการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่ ผลิตสินค้าประเภทงานหัตถกรรม สินค้าเกษตรกรรม โดยได้การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะที่มีการจัดอบรมไปสอนตามชุมชนและนอกพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ของดอยตุงเกิดขึ้นจากชุมชนอย่างแท้จริงเและป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลกอาทิรางวัล PM Award, Gmark, Dmark